General terms

[vc_row row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” padding_top=”40″ padding_bottom=”40″][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Algemene voorwaarden / General Terms

 

Voorwaarden voor het gebruik van deze website: uitsluiting van aansprakelijkheid.

Algemeen

Deze website dient ter algemene informatievoorziening. In deze website kan algemene informatie worden gevonden over individuele gesteenten en fossielen en daaraan gekoppelde vindplaatsen.

Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Gelinkte internetsites

Aan gebruikers wordt medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door MineraalVerzamelen.nl / Mineralcollecting.eu wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. MineraalVerzamelen.nl / Mineralcollecting.eu, noch haar eigenaren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de site wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.

MineraalVerzamelen.nl / Mineralcollecting.eu draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat MineraalVerzamelen.nl / Mineralcollecting.eu de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; MineraalVerzamelen.nl / Mineralcollecting.eu aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. MineraalVerzamelen.nl / Mineralcollecting.eu behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Door het bezoeken van deze site stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of daaraan gelinkt zijn.

Auteursrecht

De inhoud van deze site MineraalVerzamelen.nl / Mineralcollecting.eu is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking berusten bij MineraalVerzamelen.nl / Mineralcollecting.eu of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over MineraalVerzamelen.nl / Mineralcollecting.eu.

Geen aansprakelijkheid

Hoewel MineraalVerzamelen.nl / Mineralcollecting.eu zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. MineraalVerzamelen.nl / Mineralcollecting.eu wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site en/of websites van MineraalVerzamelen.nl / Mineralcollecting.eu, ongeacht of MineraalVerzamelen.nl / Mineralcollecting.eu zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt ‘in de huidige staat’ en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor zover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.

MineraalVerzamelen.nl / Mineralcollecting.eu verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

MineraalVerzamelen.nl / Mineralcollecting.eu geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

=-=-=-=-=-=[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]